Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 10 2017

19:34
9998 3c50 420
Reposted fromMystrothedefender Mystrothedefender viaoll oll
akrew
19:34
- Mam przeczucie, że będzie padał deszcz - powiedział Kłapouchy. - Przecież niebo jest czyste, a słońce mocno świeci - zauważył Puchatek. - Ha! Na początku zawsze wszystko dobrze wygląda - mruknął pod nosem osioł.
— A.A. Milne
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viaoll oll
akrew
19:34
akrew
19:33
4241 bfde 420
Reposted fromwyimaginowana-iguana wyimaginowana-iguana viaoll oll
akrew
19:33
Wierzę, że tak naprawdę w życiu najcięższe walki toczymy sami ze sobą. Ze swoimi słabościami, lenistwem czy brakiem odwagi.
— P.Skokowski
Reposted frompieprzycto pieprzycto viaoll oll
akrew
19:32
1805 d935 420
Reposted fromrol rol viaoll oll
akrew
19:32
6884 8293 420
Reposted fromfascinated fascinated viaoll oll
akrew
19:32
7440 84ff 420
Reposted fromthinredline thinredline viaoll oll
akrew
19:32
5713 7ebc 420
Reposted fromthinredline thinredline viaoll oll
akrew
19:32
4282 ea1d 420
Reposted fromrol rol viaoll oll
akrew
19:32
3336 3905 420
Reposted fromangellalyzga angellalyzga viaoll oll
akrew
19:31
2062 08ca 420
Reposted fromSzczurek Szczurek viaoll oll
akrew
19:30
Bovaryzm – postawa rozczarowania wiążąca się z poczuciem niezgodności pomiędzy wyidealizowanym obrazem własnej osoby a rzeczywistością. Jednostki przejawiające taką postawę są wiecznie niezaspokojone, skłonne do egzaltacji i zachowań romantycznych, przy jednoczesnym deprecjonowaniu rzeczywistości.
Reposted fromKropledonosa Kropledonosa viaaynis aynis
akrew
19:28
8784 6673 420
akrew
19:27
Reposted fromfoodforsoul foodforsoul viatwice twice
19:27
7848 8413 420

velvet—-roses:

my pretty guy, arlo

akrew
19:26
3250 91bc 420
Reposted frombonjourkitty bonjourkitty viairbjarbirb irbjarbirb
akrew
19:23
0448 a829 420
Reposted fromoll oll

March 02 2017

akrew
20:22
6115 d456 420
Każdego z nas dopadnie rzeczywiść.....
Reposted fromliveindarkness liveindarkness viaoll oll
20:22
1576 d5d5 420

4gifs:

Do you even lift bro. [video]

Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl