Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 17 2017

20:41
akrew
20:40
akrew
20:40
3942 d774 420
akrew
20:38
5107 eb75 420
Reposted fromtfu tfu viaczarna-niewiadoma czarna-niewiadoma
akrew
20:38
akrew
20:35
5855 2289 420
Reposted fromdrinkdrankdrunk drinkdrankdrunk viascorpix scorpix
20:35
3643 f9fe 420
Reposted fromdivi divi viaoll oll
akrew
20:34
4268 28f3 420
Reposted fromMatalisman Matalisman viakjuik kjuik
akrew
20:34
2875 3090 420
Reposted fromGIFer GIFer viakapitandziwny kapitandziwny

October 24 2017

akrew
18:36
7093 5431 420
Reposted frommetadon metadon viairbjarbirb irbjarbirb
akrew
18:36
8179 fea2 420
New Girl s04e18
akrew
18:35
Może nie potrafiłbym teraz niczego uratować od zagłady, nawet siebie, ale mogłem iść do przodu, krok za krokiem, i w końcu, wreszcie, gdzieś doczłapać.
— Aleksandra Janusz – Cień gildii
Reposted fromnyaako nyaako viairbjarbirb irbjarbirb
akrew
18:35
akrew
18:35
 Ludzie zazwyczaj nie mają pojęcia jak bardzo się starasz i jak bardzo Ci zależy, dopóki nie przestaniesz.
— może to klucz do sukcesu?
Reposted fromlovvie lovvie viairbjarbirb irbjarbirb
akrew
18:34
4478 8b05
Chicken vs. Apple
Reposted fromPsaiko Psaiko viaamarus amarus
akrew
18:34
0855 9502 420
Reposted fromRockYourMind RockYourMind viaamarus amarus
akrew
18:34
0744 0193 420
Reposted fromprblms prblms viaamarus amarus
akrew
18:34
0612 8d75 420
włosy
Reposted fromdaysleeper daysleeper viaamarus amarus

October 09 2017

akrew
18:37
9397 82a1 420
it made me smile
Reposted fromsaku saku viacompletelydifferent completelydifferent
18:37
2901 0274 420
Reposted frombrumous brumous viatwice twice
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl