Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 09 2017

akrew
19:26
9360 24c6 420
Reposted fromhysterie hysterie viascorpix scorpix
akrew
19:26
niekorzystanie z życia jest jedną z form samobójstwa.
Reposted fromhole-love hole-love viascorpix scorpix
19:25
3452 ada5 420
akrew
19:24
7937 101c 420
Reposted fromtfu tfu viakapitandziwny kapitandziwny
akrew
19:23
3919 54de 420
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viaaynis aynis
akrew
18:21
5839 9fc6
Funny
Reposted fromsfeter sfeter viaaynis aynis
akrew
18:21
4551 bffc 420
Reposted fromfungi fungi viaamarus amarus

September 07 2017

19:18
9519 240b 420
akrew
19:18
0734 f0c1
#Kryzysmęskości.
19:14
6327 9a19 420
Reposted fromdivi divi viadawnodawnotemu dawnodawnotemu
akrew
19:14
akrew
19:13
6163 6aa0 420
Reposted fromsosna sosna viadawnodawnotemu dawnodawnotemu
akrew
19:13
3537 4ec1
:c
Reposted fromall-about-kate all-about-kate viakjuik kjuik
akrew
19:12

Przecież człowiek sam dla siebie jest najbardziej dokuczliwym przymusem. Często trudnym do zniesienia. I niektórzy nie są w stanie siebie znieść.

— Wiesław Myśliwski - Traktat o łuskaniu fasoli
Reposted fromrichardth richardth viaoll oll
akrew
19:12
1403 b647 420
Reposted frompapaj papaj viakrolik krolik
akrew
19:12
8576 1a08 420
Reposted fromSharonSullivan SharonSullivan viakrolik krolik
akrew
19:12
2408 96f9 420
Reposted fromlovebats lovebats viakrolik krolik

September 05 2017

akrew
19:04
8507 7554 420
Reposted fromrichardth richardth viakjuik kjuik

September 03 2017

akrew
18:55
Poznałam Cię przypadkiem i był to najpiękniejszy przypadek w moim życiu.
Reposted fromniiks niiks viacytaty cytaty
akrew
18:53
Reposted fromkaiee kaiee viakrybus krybus
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl