Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 16 2019

akrew
18:49
1074 585b 420
Reposted fromLunarr Lunarr viakrolik krolik
akrew
18:48
W pewnym sensie zawsze masz 17 lat i czekasz aż zacznie się prawdziwe życie.
— H.Coben - "obiecaj mi"
akrew
18:48
I nigdy, ale to nigdy nie wolno Ci rezygnować z własnego, psychicznego komfortu dla czyjejś wygody. To, że ludzie mają względem Ciebie jakieś dziwne oczekiwania, to ich problem, nie Twój. Nie odpowiadasz za to, co sobie ubzdurali, nie jesteś też produktem z fabryki, żeby wyjść idealnie odlana jak z formy.
www.wyrwanezkontekstu.pl
akrew
18:47
5042 8ccc 420
akrew
18:46
8120 d140 420
Reposted frompunisher punisher viakjuik kjuik
akrew
18:46
9559 b79e 420
Reposted fromjulios julios viakjuik kjuik
akrew
18:46
7851 d600 420
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viadawnodawnotemu dawnodawnotemu
akrew
18:46
4447 bf93 420
Reposted fromEtnigos Etnigos viadawnodawnotemu dawnodawnotemu
akrew
18:44
7375 718e 420
Reposted fromkrainakredek krainakredek viazapachsiana zapachsiana
akrew
18:43
3690 342f 420
Reposted fromEtnigos Etnigos viazapachsiana zapachsiana
akrew
18:42
3747 3d95 420
akrew
18:42
0445 50c9 420
akrew
18:41
Trochę mi brakowało, żeby ktoś mi powiedział, że mam prawo popełniać błędy i że nie zawsze we wszystkim mam być najlepszy. I że mogę mieć ograniczenia.
— Piotr C.
akrew
18:41

Są chwile, kiedy człowiek jest tak zdołowany psychicznie, że nie potrafi wydobyć z siebie słowa.

— Nicholas Sparks
Reposted fromkrn krn viacompletelydifferent completelydifferent
akrew
18:41
Mam wrażenie, że ja pamiętam o innych ludziach dłużej, niż oni pamiętają o mnie.
— Jarosław Borszewicz
18:41
akrew
18:41
akrew
18:40
9561 6c12 420
dokładnie tak!
akrew
18:40
Szczęścia nie poudajesz. Zdradzi Cię mgiełka tęsknoty za nim obecna na tęczówce oka. Zdradzą cię łzy, które niekontrolowanym strumieniem popłyną, gdy w filmie obraz szczęścia pokażą aktorzy. O braku szczęścia przypomną ci te samotne, ciche minuty przed zaśnięciem, gdy będziesz starała się wymodlić o szczęściu sen.
— Katarzyna Nosowska

September 12 2019

akrew
20:43
1585 cc4c 420
Reposted fromnonecares nonecares viamiimi miimi
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl